Global Health Data Exchange - Discover the World's Health Data

China National Environmental Monitoring Center Network

Series type 
Environmental monitoring
Geography 
Time period 
2000 - present

The China National Environmental Monitoring System monitors sulfur dioxide, nitrogen dioxide, and particulate matter (PM10) in the following cities: Beijing ,Tianjin, Shanghai, Chongqing, Shijiazhuang, Taiyuan, Hohhot, Shenyang, Changchun, Harbin, Nanjing, Hangzhou, Hefei , Fuzhou, Nanchang, Jinan, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Guangzhou, Nanning, Haikou, Chengdu, Guiyang, Kunming, Lhasa, Xi'an, Lanzhou, Yinchuan, Xining, Urumqi, Shenzhen, Zhuhai, Shantou, Xiamen, Dalian, Qinhuangdao, Suzhou Nantong, Lianyungang, Ningbo, Wenzhou, Zhanjiang, Beihai, Qingdao, Yantai, Guilin. The center maintains an air quality index map. 

China National Environmental Monitoring Center Network Dataset Records