Global Health Data Exchange - Discover the World's Health Data

Insights from a Pan India Sero-Epidemiological survey (Phenome-India Cohort) for SARS-CoV2. Preprint

Nav

General Info
Geography 
India (IND)
Time period covered 
01/2020 - 12/2020
Citation
Authors 
Naushin S, Sardana V, Ujjainiya R, Bhatheja N, Kutum R, Bhaskar AK, Pradhan S, Prakash S, Khan R, Rawat BS, Tallapaka KB, Anumalla M, Chandak GR, Lahiri A, Kar S, Mulay SR, Mugale MN, Srivastava M, Khan S, Srivastava A, Tomar B, Veerapandian M, Venkatachalam G, Vijayakumar SR, Agarwal A, Gupta D, Halami PH, Peddha MS, Sundaram GM, Veeranna RP, Pal A, Agarwal VK, Maurya AK, Singh RVK, Raman AK, Anandasadagopan SK, Karuppanan P, Venkatesan S, Sardana HK, Kothari A, Jain R, Thakur A, Parihar DS, Saifi A, Kaur J, Kumar V, Mishra A, Gogeri I, Rayasam G, Singh P, Chakraborty R, Chaturvedi G, Karunakar P, Yadav R, Singhmar S, Singh D, Sarkar S, Bhattacharya P, Acharya S, Singh V, Verma S, Soni D, Seth S, Vashisht S, Thakran S, Fatima F, Singh AP, Sharma A, Sharma B, Subramanian M, Padwad Y, Hallan V, Patial V, Singh D, Tirpude NV, Chakrabarti P, Maity SK, Ganguly D, Sarkar J, Ramakrishna S
Journal 
medRxiv
Publication year 
2021
Suggested citation 
Naushin S, Sardana V, Ujjainiya R, Bhatheja N, Kutum R, Bhaskar AK, Pradhan S, Prakash S, Khan R, Rawat BS, Tallapaka KB, Anumalla M, Chandak GR, Lahiri A, Kar S, Mulay SR, Mugale MN, Srivastava M, Khan S, Srivastava A, Tomar B, Veerapandian M, Venkatachalam G, Vijayakumar SR, Agarwal A, Gupta D, Halami PH, Peddha MS, Sundaram GM, Veeranna RP, Pal A, Agarwal VK, Maurya AK, Singh RVK, Raman AK, Anandasadagopan SK, Karuppanan P, Venkatesan S, Sardana HK, Kothari A, Jain R, Thakur A, Parihar DS, Saifi A, Kaur J, Kumar V, Mishra A, Gogeri I, Rayasam G, Singh P, Chakraborty R, Chaturvedi G, Karunakar P, Yadav R, Singhmar S, Singh D, Sarkar S, Bhattacharya P, Acharya S, Singh V, Verma S, Soni D, Seth S, Vashisht S, Thakran S, Fatima F, Singh AP, Sharma A, Sharma B, Subramanian M, Padwad Y, Hallan V, Patial V, Singh D, Tirpude NV, Chakrabarti P, Maity SK, Ganguly D, Sarkar J, Ramakrishna S. Insights from a Pan India Sero-Epidemiological survey (Phenome-India Cohort) for SARS-CoV2. Preprint. medRxiv. 2021.