Global Health Data Exchange - Discover the World's Health Data

Epidemiological survey of mental disorders in the people aged 18 and older in Hebei Province

Nav

General Info
Geography 
China (CHN)
Time period covered 
01/2004 - 12/2005
Citation
Authors 
Keqing L, Ze C, Lijun C, Qinpu J, Guang S, Haoran W, Jing H, Wuwen Z, Jianguo X, Yanping Z, Ben Z, Jianxun J, Xueyi W, Jun T, Yufu Z, Haishan H, Jianping G, Enyi Z
Journal 
Asian J Psychiatr
Volume 
1
Issue 
2
Pages 
51-5
Publication year 
2008
Suggested citation 
Keqing L, Ze C, Lijun C, Qinpu J, Guang S, Haoran W, Jing H, Wuwen Z, Jianguo X, Yanping Z, Ben Z, Jianxun J, Xueyi W, Jun T, Yufu Z, Haishan H, Jianping G, Enyi Z. Epidemiological survey of mental disorders in the people aged 18 and older in Hebei Province. Asian J Psychiatr. 2008; 1(2): 51-5.