Global Health Data Exchange - Discover the World's Health Data

[Endemic status of schistosomiasis in People’s Republic of China in 2012]

Nav

General Info
Geography 
China (CHN)
Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shanghai, Sichuan, Yunnan, Zhejiang
Time period covered 
01/2012 - 12/2012
Keywords 
Citation
Authors 
Li S-Z, Zheng H, Gao J, Zhang L-J, Zhu R, Xu J, Guo J-G, Xiao N, Zhou X-N
Journal 
Chin J Schistosomiasis Control
Volume 
25
Issue 
6
Pages 
557–63
Publication year 
2013
Suggested citation 
Li S-Z, Zheng H, Gao J, Zhang L-J, Zhu R, Xu J, Guo J-G, Xiao N, Zhou X-N. [Endemic status of schistosomiasis in People’s Republic of China in 2012]. Chin J Schistosomiasis Control. 2013; 25(6): 557–63.